Dret al parament i usdefruit universal del cònjuge supervivent

 

A la  darrera entrada d’aquest blog, parlàvem dels drets successoris del cònjuge o parella de fet supervivent i dèiem que, bàsicament, són

  • El dret al parament de l’habitatge
  • L’any de viduïtat
  • L’usdefruit universal en cas de successió intestada
  • La quarta vidual

Després d’explicar l’abast de l’any de viduïtat, toca abordar unes altres dues figures.

El dret al parament de l’habitatge conjugal, regulat al  Codi Civil de Catalunya, vol dir que el cònjuge supervivent no separat judicialment o de fet tindrà la propietat de la roba, del mobiliari i dels estris que formin part del parament de l’habitatge conjugal. Aquests bens es consideren com  bens propis del supervivent i no es poden incloure en la reclamació de llegítima per part de qui en  tingués dret.

El Codi Civil de Catalunya  estableix que no es poden incloure en aquest dret un seguit de béns de valor especial, com son les joies, els objectes artístics o històrics, ni altres bens del cònjuge premort que tinguin valor extraordinari amb relació al nivell de vida del  matrimoni i al patrimoni relicte. Tampoc ho son els mobles de procedència familiar si el cònjuge premort n’ha disposat per actes d’última voluntat a favor d’altres persones.

L’usdefruit universal en cas de successió intestada del cònjuge vidu, opera, només, quan no s’ha fet testament (intestat)

En cas de mort del cònjuge, el supervivent tindrà uns drets o uns altres depenent  de si existeixen fills del mort. Si existeixen fills del causant, el supervivent tindrà dret a l’usdefruit universal de l’herència; en canvi, si no hi ha fills del causant, el supervivent serà l’hereu de ple domini, tot i que els pares del causant  mantindran el dret de llegítima.

Queda per explicar la quarta vidual. Serà en una entrada propera d’aquest blog.