Fills majors d'edat: cal pagar aliments?

 

S’ha de pagar una pensió d’aliments pels fills majors d’edat? Què inclou? Fins quan s’ha de pagar?  Són preguntes que els advocats de família acostumem a rebre de manera repetida. El Codi Civil de Catalunya preveu que es puguin establir aliments pels fills majors d’edat i que es mantinguin fins que aquests fills tinguin ingressos propis o estiguin en condicions  de tenir-los.

Què inclouen els aliments pels fills majors d’edat?  Inclouen allò que sigui indispensable per al manteniment, habitatge, vestit i assistència mèdica, així com les despeses de continuació de la formació, sempre que el fill mantingui un rendiment regular  i no l’hagi acabat per una causa que no li sigui imputable. Són diferents dels aliments per als fills menors d’edat, que s’entenen en un sentit molt més ample i no només per a cobrir les necessitats indispensables.

Els aliments pels fills majors d’edat ja no es deriven de la potestat parental, com els aliments als fills menors d’edat. I això té una conseqüència: el Codi Civil de Catalunya preveu  l’extinció de l’obligació si la persona obligada a pagar no pot fer-ho sense desatendre les necessitats pròpies i les de les persones amb dret preferent d’aliments. Dit d’una altra manera, mentre que l’obligació de pagar aliments als fills menors d’edat  només en casos molt excepcionals es pot extingir a causa de la situació econòmica de qui ha de pagar, quan es tracta d’aliments a fills majors d’edat, la mateixa llei ho preveu.

L’obligació es perllonga  en la mida que els fills continuïn la seva formació i no tinguin ingressos propis.

Tenint en compte que cada cas és diferent i que cal ser examinat de manera  individualitzada, el que sí que es pot afirmar és que un treball d’estiu no és suficient per extingir l’obligació de prestar aliments, i tampoc no ho és estar de becari en una empresa amb una retribució mínima, en aquest cas empre que es continui residint a la casa paternal o maternal. Haver acabat els estudis tampoc no  fonamenta l’extinció de la pensió, a no ser que el fill o filla ja es trobi en condicions d’accedir al mercat laboral.

Una situació que es planteja amb certa freqüència és la del fill  que canvia de carrera moltes vegades o que és un professional del primer o segon curs, ja que no aprova mai....  Darrerament, la jurisprudència està d’acord en considerar que la falta d’aprofitament i dedicació del fill major d’edat en els seus estudis és causa suficient per extingir l’obligació de pagar els aliments, tot i que caldrà demostrar que no es tracta d’un fenomen puntual sinó que és una actitud continuada.

Així mateix, i en relació als aliments dels fills majors d’edat que no estiguin estudiant, si això obeeix a causes imputables al fill, si ni estudia ni acredita voluntat de formació o d’incorporació al mercat laboral, demanar l’extinció de l’obligació de pagar aliments estaria plenament justificat.