Les capitulacions matrimonials

 

Cada dia son més freqüents les consultes que els  advocats de família, especialistes en separacions i divorcis, rebem a propòsit de les capitulacions matrimonials i dels pactes en previsió de ruptura matrimonial. Dedicarem aquest escrit a les capitulacions (o capítols) matrimonials i deixarem els pactes en previsió de ruptura per una altra ocasió.

Les capitulacions matrimonials són un contracte vinculat al matrimoni, l’eficàcia del qual depèn de la celebració del matrimoni i amb un contingut que pot ser d’allò més divers: es pot pactar o modificar el  règim econòmic matrimonial (separació de béns, guanys, participació en els guanys...), es poden efectuar pactes successoris, es poden formalitzar donacions i, fins i tot, es poden establir aquests pactes en previsió de ruptura que tractarem un altre dia. Cap d’aquests continguts és essencial i imprescindible, però tots ells es poden incloure en unes capitulacions matrimonials.

En atenció a la seva importància i transcendència jurídica, cal atorgar-les en escriptura pública, i poden fer-se abans o després de la celebració del matrimoni. Les capitulacions atorgades abans del matrimoni només produeixen efectes a partir de la celebració matrimonial i caduquen si no arriba a celebrar-se en el termini d’un any. El requisit de l’ escriptura pública implica que les capitulacions  han de fer-se davant de Notari i amb previ assessorament legal. Per a que tinguin efectes plens, caldrà que constin al Registre Civil, al full d’inscripció del matrimoni;  en cas contrari, les capitulacions no gaudirien de publicitat i no seria possible fer-les valer davant de tercers(per exemple, creditors).

Las capitulacions es poden modificar en qualsevol moment per acord de tots els signants.

D’un punt de vista pràctic, les capitulacions matrimonials són un instrument jurídic molt bo per a que els cònjuges, o futurs cònjuges, regulin les relacions econòmiques i patrimonials que puguin derivar-se del seu matrimoni. Com en gairebé tots els temes legals relatius a l’àmbit familiar, un bon assessorament legal  resulta imprescindible.