La responsabilitat penal dels menors d'edat

 

Què passa si un menor d’edat comet una acció delictiva? Quina responsabilitat tindrà el menor? Quina responsabilitat tindran els progenitors? La llei vigent diu que les persones menors de 14 anys no són imputables ni tenen cap responsabilitat penal.

El Codi Penal estableix la majoria d’edat penal als 18 anys. L’article 19 ho diu clarament: ”els menors de divuit anys no seran responsables criminalment”, tot i que afegeix  que “quan un menor de l’esmentada edat cometi un fet delictiu podrà ser responsable d’acord al que disposa la llei que regula la responsabilitat penal del menor”.

I què diu aquesta Llei Orgànica 5/2000 que regula la responsabilitat penal dels menors? Doncs, per una banda, introdueix la responsabilitat civil de l’infractor. Tot i protegir l’interès del menor, la norma considera que la necessitat de la víctima no pot quedar desemparada, de manera que disposa que els progenitors del menor tinguin una responsabilitat civil solidària pels danys que el seu fill hagi causat.

D’altra banda, aquesta  llei   introdueix un règim específic per majors de 14 anys i menors de 18 anys, segons el qual se’ls podrà exigir responsabilitat per la comissió de fets delictius tipificats pel Codi Penal. I, en aquest punt, en comptes de “penes”,  s’imposen als menors “mesures” orientades a la reeducació. El cert, però, és que aquestes “mesures” poden arribar  fins i tot a l’internament  del menor en règim tancat en centres especifics fins un màxim de 4 anys. La reforma de l’any 2006 contempla  la possibilitat d’allargar l’internament fins als 5 anys i que el delinqüent, quan faci 18 anys i es converteixi en major d’edat, pugui seguir complint la “mesura”, ja transformada en “pena”, en un establiment penitenciari.