responsabilitat penal

La responsabilitat penal dels menors d'edat

Què passa si un menor d’edat comet una acció delictiva? Quina responsabilitat tindrà el menor? Quina responsabilitat tindran els progenitors? La llei vigent diu que les persones menors de 14 anys no són imputables ni tenen cap responsabilitat penal.El Codi Penal estableix la majoria d’edat penal als 18 anys. L’article 19 ho diu clarament: ”els menors de divuit anys no seran responsables criminalment”, tot i que afegeix que “quan un menor de l’esmentada edat cometi un fet delictiu podrà ser responsable d’acord al que disposa la llei que regula la responsabilitat penal del menor”. Aquesta llei introdueix un règim específic per majors de 14 anys i menors de 18 anys, segons el qual se’ls podrà exigir responsabilitat per la comissió de fets delictius tipificats pel Codi Penal. I, en aquest punt, en comptes de “penes”, s’imposen als menors “mesures” orientades a la reeducació
Subscriure a responsabilitat penal Subscriure a Blog