successió

Dret al parament i usdefruit universal del cònjuge supervivent

Els drets successoris del cònjuge o parella de fet supervivent són, bàsicament, el dret al parament de  l'habitatge, l'any de viduïtat, l'usdefruit universal en cas de successió intestada i la quarta vidual.

Qui hereta si no hi ha testament?

Què passa quan algú mor sense haver fet testament? Com funciona el mecanisme de successió? El cònjuge o parella que sobreviu, té cap dret? Com en tants altres casos, la resposta és diferent, segons s’estigui subjecte al dret català o bé al dret comú espanyol.
Subscriure a successió Subscriure a Blog