Altres àrees de treball

El Dret de Família té  molts altres aspectes, a més de les crisi matrimonials, i hi ha d'altres branques del dret que hi poden tenir relacions estretes, com és el cas del Dret Penal. És per això que també oferim  assessorament legal sobre qüestions de filiació, protecció de les persones (incapacitació), violència de gènere i successions.

 • Pactes i capítols matrimonials.- L'ordenament jurídic vigent permet que els cònjuges puguin determinar les regles econòmiques que regularan el seu matrimoni, així com les conseqüències d’una hipotética ruptura. A Catalunya, aquesta possibilitat s‘utilitza poc, a diferència del que passa a d’altres països on la regulació d’aquestes qüestions econòmiques és molt freqüent.
 • Maternitat subrogada.- La gestació per substitució (gestació subrogada o mares de lloguer) està prohibida per la llei espanyola. Els ciutadans espanyols que vulguin tenir fills per aquest mètode han d’anar a països on aquest procés sigui legal. Hi ha moltes agències que es dediquen a posar en contacte els futurs pares amb les mares de lloguer. Això no obstant, ni totes les agències ni tots els països respecten igual els drets d’uns i altres, la qual cosa pot dificultar, i fins i tot impedir, el reconeixement de la paternitat a Espanya. Per aquest motiu, és imprescindible que els futurs pares tinguin un assessorament adequat, per poder acompanyar la gestació amb tranquil-litat i amb la seguretat que el seu fill serà reconegut com a tal a Espanya.
 • Filiació.- La normativa legal vigent atribueix drets i obligacions entre les persones que mantenen una relació paterno-filial. Hi ha casos en que aquesta relació pot ser impugnada i, per contra, n'hi ha d’altres en els que es pot instar el seu reconeixement.
 • Incapacitat.- Els procediments d'incapacitació tenen per objecte la protecció de les persones les aptituds psíquiques o físiques dels quals pateixen un merma que els impedeix governar-se per sí mateixes. La decisió judicial pot anar des de l’establiment d'una tutela fins al nomenament d'un defensor judicial o un assistent.

 

 • Què entenem per violència de gènere?
  De manera general,  n’hi ha quan la víctima de les lesions, el maltractament habitual, les coaccions o les amenaces sigui o hagi estat cònjuge o parella de l’autor de les accions, encara que no hi hagi convivència. També poden patir-la els descendents, ascendents o germans  del cònjuge o convivent, i també els menors o majors d’edat incapaços que visquin amb ell o ella, així com les persones que es troben sotmeses a custòdia en centres públics o privats a causa de la seva especial vulnerabilitat.
 • En aquests casos, resulta molt important actuar amb rapidesa  i usar els mecanismes de protecció que ofereix la normativa vigent. Per exemple, es pot demanar una ordre d’allunyament, inclosa la prohibició de comunicació. Iniciar un procediment penal no és incompatible amb l’adopció de les mesures cautelars civils que siguin necessàries, com ara l’ús del domicili, el pagament d’una quantitat en concepte  d’aliments etc...
 • El Codi Penal recull uns altres tipus delictius com l’impagament de la pensió alimenticia, la sostracció de menors, l’abandó de família etc...
 • Si vostè creu que pot ser objecte d’alguna d’aquestes formes de violència, no tingui por i truqui’ns.
   

Moltes persones són reticents a fer testament i   moren sense haver determinat clarament la seva darrera voluntat. Aquest fet origina gran quantitat de conflictes entre  familiars i  beneficiaris fins el punt de provocar un veritable deteriorament de les relacions personals.

Una adequada planificació en vida sobre el destí d’aquests béns pot evitar  la major part dels problemes. Actualment, els divorcis formen part de la vida quotidiana i són habituals els casos en què una persona  divorciada forma una nova família. Això pot generar nous descendents o l'entrada en escena d'una nova família política, de manera que béns que originalment tenien una clara naturalesa familiar poden acabar passant a persones més enllà de la voluntat inicial de l'actual propietari.Els conflictes per aquests motius són nombrosos però es poden evitar amb unes quantes hores de treball. Així mateix, una bona planificació pot disminuïr els efectes tributaris que puguin existir.

Mereixen especial esment  els drets del cònjuge vidu, amb incidència en l’àmbit de les pensions de la Seguretat Social i en els contractes d’assegurança de vida i mort. Tant si el testador no preveu una separació o divorci, como si ho fa, ha d’estar perfectament informat dels drets del cònjuge vidu per obrar en consequència.

Una de les figures legals més importants, tot i que poc utilitzada, es la del Marmessor. En essència, la seva funció és la de fer complir la voluntat del testador intervenint en el repartiment quan calgui. Aquesta és, justament,  una de las funcions que els nostres clients ens encarreguen: confíen en nosaltres i ens designen Marmessor.

Per tot això, intervenim en tots aquests aspectes

 • Tramitació i assessorament per la redacció de testaments
 • Acceptació de herència
 • Reclamacions judicials per incompliment de la darrera voluntat
 • Desheretaments
 • Protocolització de testaments hològrafs
 • Partició d’herències
 • Intervenció del cabal hereditari
 • Dret a la legítima
 • Negociació en matèria de testaments
 • Hipoteca inversa i renda vitalícia