Divorci/Separació

El divorci dissol el matrimoni; la separació, no

El divorci és el procediment legal mitjançant el que s’aconsegueix la dissolució del matrimoni. La separació consisteix en una autorització que dóna el jutge als cònjuges per a que puguin viure separats, però sense dissoldre el vincle matrimonial, raó per la qual els cònjuges no poden contreure nou matrimoni. Existeix la possibilitat que els esposos separats es reconciliin, de manera que tornen a estar casats a tots els efectes. La legislació vigent estableix que, per demanar el divorci o la separació,  n’hi ha prou amb la voluntat d’un dels cònjuges, almenys, i que no cal que estigui fundat en cap causa.

Per tant, el divorci o la separació pot ser sol-licitada a) per només un dels cònjuges, b) per un cònjuge amb el consentiment de l’altre o c) per ambdós cònjuges. En el primer cas estarem davant d’una Demanda de Divorci (o Separació) Contenciós que s’haurà de dirimir al jutjat. En els altres dos casos, Divorcis de Mutu Acord, el procediment judicial es caracteritza perquè la demanda es presenta incloent els acords que, prèviament, els cònjuges han pactat sobre tots els punts bàsics del divorci o la separació. 

En els Divorcis o Separacions de Mutu Acord, els que  es divorciïn només hauran d’anar al jutjat per a ratificar el conveni regulador que acordin amb l’ajuda dels nostres advocats. Pel que fa als  Contenciosos, el procediment  és més complex i emocionalment més complicat i requereix un contacte personal i seguit entre qui es divorcia i l’advocat. Per  concertar cita presencial al nostre despatx, el millor sistema és  per mitjà de missatge a info@elmillordivorci.cat

 • Ha d’haver passat un termini mínim de 3 mesos des que es va contreure el matrimoni.
 • Ambdós cònjuges han d’estar d’acord en la presentació de la demanda de divorci (pel Divorci/Separació de Mutu Acord)
 • Ambdós cònjuges hauran d'arribar a un acord sobre els efectes del divorci, que es plasmarà en un conveni regulador redactat pels nostres advocats (pel Divorci/Separació de Mutu Acord)

De manera primordial, els punts bàsics que els cònjuges han d’acordar són:

 • En el cas que existeixin fills menors d’edat, caldrà determinar a quin dels dos progenitors s’atribueix la guarda o si s’opta per establir un sistema de guarda compartida de tots dos progenitors.
 • S’haurà de decidir el règim de visites i estades dels fills menors amb el progenitor que no en tingui atribuïda la guarda, així com la distribució de les vacances.
 • Serà precís fixar l’import de la pensió d’aliments per a cadascun dels fills menors d’edat o per als majors d’edat que no s’hagin emancipat.
 • Es decidirà quin dels dos cònjuges continua vivint al domicili familiar o quin destí se li dóna. Habitualment, l’ús del domicili conjugal s’atribueix a qui ostenti la guarda dels fills, tot i que hi ha excepcions.
 • Es decidirà com liquidar el règim econòmic del matrimoni.
 • Quan el divorci causi un desequilibri econòmic a algun dels cònjuges, caldrà establir una prestació compensatòria al seu favor.
 • Certificat literal de matrimoni.
  Es pot obtenir al Registre Civil o a través de la pàgina web www.justicia.es
 • Certificat literal de naixement dels fills del matrimoni.
  Es pot obtenir al Registre Civil o a través de la pàgina web www.justicia.es
 • Testimoni de la sentència de separació,
  Únicament en el cas que existeixi una separació legal prèvia.

Tant el divorci com la separació impliquen el cessament de la convivència. El divorci també suposa la dissolució del matrimoni, de manera que els cònjuges es poden tornar a casar; no així en el cas de la separació. Els efectes principals, a més del cessament de la vida conjugal, són la caducitat del deure de guardar-se fidelitat i de socórrer-se mútuament, el cessament de la presumpció de paternitat, la pèrdua de drets successoris, la  modificació de l’estat civil, que passa de casat a divorciat, i la dissolució, si és el cas, del règim econòmic matrimonial.

Les obligacions amb els fills romanen intactes. Els progenitors divorciats o separats segueixen essent els titulars de la pàtria potestat (o potestat parental), per la que estan obligats a proporcionar protecció, cura, assistència i educació als fills. Tret de casos excepcionals, la potestat parental és compartida per ambdós progenitors fins que els fills arribin a la majoria d’edat.

Així mateix, els progenitors divorciats o separats estan obligats a complir el que disposa el conveni regulador pactat (o la sentència judicial en cas de divorci contenciós) en relació a la guarda i custòdia dels fills, el règim de visites, la pensió d’aliments o l’ús del domicili conjugal, entre d’altres extrems.

Els efectes del divorci són efectes civils. Qualsevol dels ex-esposos pot contreure matrimoni novament, però cal tenir en compte que si el matrimoni dissolt es va contreure per l'Església, el nou matrimoni només es podrà contreure per via civil.