Divorci i Separació Internacional

A dia d’avui, les situacions familiars internacionals són cada vegada més nombroses. La llibertat de circulació de persones a Europa, la nova geografia de les fronteres i, de manera més global, el fenomen de la mundialització faciliten els desplaçaments de les persones i, en conseqüència, contribueixen a la formació d’unitats familiars amb membres de nacionalitats diverses.

En aquests casos, les dificultats es presenten quan cal resoldre una crisi i procedir a un divorci o una separació. Què passa si els integrants de la parella són de nacionalitats distintes, o viuen en països diferents o bé tenen propietats en més d’un país?

La complexitat de les situacions pot ser enorme. Cal determinar quins són els tribunals competents pel divorci, cal definir quina és la llei aplicable en cada cas, cal comprendre bé les correspondències que hi hagi entre les diverses legislacions nacionals... I, per acabar-ho de complicar, pot donar-se el cas que hi hagi diverses possibilitats, totes elles legals i perfectament factibles, de manera que s’haurà d’escollir la que resulti més convenient.

Per tant, davant d’un cas concret, caldrà determinar:

  • el tribunal competent per tractar el divorci, la separació o resoldre la crisi de la parella estable.
  • la llei que sigui d’aplicació al divorci, la separació o la nul-litat matrimonial (la legislació espanyola no demana l’existència de causa, per exemple, però d’altres legislacions, sí)
  • la llei aplicable a la responsabilitat parental
  • la llei aplicable a les obligacions alimenticies i, en la majoria de casos, també a la pensió compensatòria.
  • la llei aplicable al règim econòmic matrimonial.

Ja hem dit que, en cada cas, pot haver-hi més d’una possibilitat. Aleshores, serà precís determinar la que sigui més favorable, tenint en compte els aspectes financers, el cost, el temps establert i la facilitat per executar les decisions adoptades.

La normativa internacional existent és nombrosa i, sovint, complicada d’entendre i d’interpretar. És per això que, en aquests casos, és absolutament convenient comptar amb l’assessorament d’un advocat expert en Dret de Familia Internacional. El nostre treball consisteix en oferir les millors alternatives en cada situació concreta, després d’estudiar detalladament els reglaments, els convenis i els tractats internacionals i les legislacions internes dels països implicats.

SOSTRACCIÓ DE MENORS

Aquesta nova realitat internacional ha ocasionat, també, un increment significatiu del que es coneix com sostracció internacional de menors. Es produeix la sostracció internacional de menors quan un menor és traslladat il-lícitament a un país diferent d’on viu habitualment, violant així el dret de guarda atribuït a una persona o a una institució, o en aquells casos en que el pare o la mare s’hagi traslladat amb el menor per a residir en un altre país i, d’aquesta manera, impedeixi que l’altre progenitor exerceixi el dret de visita que tingui atribuït.

Habitualment, es tracta de situacions d’una gran complexitat legal que demanen un assessorament jurídic especialitzat. Els mecanismes d’assistència jurídica internacional acostumen a funcionar amb eficàcia quan es tracta de països que hagin signat el Conveni de la Haia de 1996, o apliquen la Convenció Europea de 1980 sobre els aspectes civils de la sostracció internacional de menors i el Reglament 2201/2003 de la Unió Europea. En cas contrari, la resolució legal de l’afer pot revestir una gran complicació.

HOMOLOGACIÓ DE SENTÈNCIES EXTRANGERES

Una sentència dictada en un país extranger no té per què tenir validesa automàtica a Espanya, de la mateixa manera que una sentència espanyola no és automàticament eficaç a qualsevol lloc del món.

Per bé que, dins de la Unió Europea, la majoria de països reconeixen eficàcia immediata a les decisions judicials preses per tribunals d’un altre país membre, això no succeeix absolutament en tots els casos i, molt especialment, no succeeix quan es tracta d’una decisió judicial adoptada per un tribunal d’un estat no membre. En aquests casos, cal seguir el denominat procediment d’exequatur, l’objecte del qual és aconseguir el reconeixement de la validesa d’una sentència dictada per un tribunal estranger a fi de permetre la seva execució a Espanya.

No es tracta d’un procediment nou que pugui revisar la sentència que es va dictar a l’estranger. Simplement, es comprova que la resolució estrangera compleix els requisits per a que sigui vàlida i, per tant, pugui ser reconeguda i executada a Espanya.

Per exemple, són freqüents les peticions d’exequatur de sentències de divorci de matrimonis celebrats a l’estranger, quan un dels cònjuges és de nacionalitat espanyola, a fi de poder-les inscriure al Registre Civil espanyol. I el mateix passa en cas d’impagament d’aliments fixats per un tribunal estranger etc.