Parelles de fet

Moltes de les consultes que rebem els advocats matrimonialistes fan referència a les parelles de fet. No existeix el divorci de parelles estables, però el Codi Civil de Catalunya tracta la extinció d'aquestes parelles en termes quasi idèntics als que estableix per a les separacions o els divorcis matrimonials. El CCC estableix els requisits per a que una parella sigui considerada “parella estable”:

-dos anys de convivència,

-o bé haver tingut un fill comú durant la convivència

-o bé haver formalitzat la relació en escriptura pública.

A Catalunya, el llibre Segon del Codi Civil de Catalunya no exigeix que la convivència estable en parella s'hagi d'inscriure en cap registre.

Però, atenció, una sentència recent del Tribunal Constitucional nega que la simple convivència en parella sigui suficient per atorgar drets. Aquesta sentència pot afectar la llei catalana en el futur.

ja hem dit que no existeix el divorci d'una parella estable, però la ruptura d’una parella de fet també pot ocasionar efectes que són pràcticament els mateixos que els de les crisi matrimonials, com ara l’atribució de l’ús del domicili comú, l’establiment d’una pensió d’aliments per als fills o la  denominada compensació econòmica per raó de treball. En canvi, no existeix el dret a l'establiment d'una pensió compensatòria com la de les crisi matrimonials,  però sí que hi ha la possibilitat que s'estableixi una pensió d'aliments d'un membre de la parella cap a l'altre, si es donen unes circumstàncies molt determinades.

Quan hi ha menors, la llei obliga que qualsevol trencament de la parella de fet, sigui amistós o contenciós, ha d'incloure un pla de parentalitat, exactament igual que en el cas del divorci o de la separació.

En cas de defunció d'un dels membres de la parella, el convivent sobrevivent, tant si es tracta d'una parella  heterosexual com homosexual, té els mateix drets successoris que el cònjuge vidu.

Som advocats especialistes es divorcis i crisis de parelles estables. Tenim molta experiència pel que fa als aspectes de Família i de Successions de les parelles de fet. Si teniu cap dubte, truqueu-nos i us ajudarem.