El meu fill ha comès un delicte. Quina responsabilitat tinc?

 

Quina és la responsabilitat dels pares si un fill comet una acció delictiva? Són responsables penals? O només són responsables civils? Quan un progenitor ens pregunta això, com advocats especialistes en Dret de Família li hem de respondre que els pares no són responsables penals dels delictes comesos pels fills però que, en canvi, sí que poden ser responsables civils.

Com s’ha d’entendre, això? Doncs si un fill comet una acció penalment il-lícita  que provoca danys a terceres persones, els pares poden esdevenir responsables civils solidaris. I això vol dir que també se’ls podria exigir que afrontessin les eventuals  indemnitzacions econòmiques que es puguin fixar.

Els Jutjats de Menors són els que condemnen els delictes comesos per nois i noies majors de 14 anys i menors de 18 anys. Són aquests mateixos tribunals els competents per decidir si la comissió del delicte origina o no una responsabilitat civil. La legislació vigent, en regular la responsabilitat penal dels menors, diu que quan el responsable dels fets comesos sigui un menor de 18 anys, els seus pares, tutors, acollidors o guardadors respondran solidàriament amb ell dels danys i perjudicis causats.

Ara bé, el jutge podrà apreciar si els progenitors han fet tot el que han pogut  per evitar la conducta del menor i, cas que sigui així,  podrà graduar i moderar la responsabilitat civil que se’n derivi. Això sí, correspondrà als pares demostrar  que han actuat amb diligència als àmbits d’educació i vigilància del menor i han fet servir totes les precaucions adients per evitar la conducta del fill.

Pel que fa als fills menors de 14 anys,  la legislació vigent disposa que els progenitors són responsables per qualsevol dany que puguin causar. Una vegada més, si els pares demostren que han actuat sempre amb el que es coneix com “diligència d’un bon pare de família”, poden veure moderada la seva responsabilitat.

Resulta evident que, a dia d’avui, l’auge tecnològic fa que, cada vegada, sigui més difícil controlar el què fan els fills, fins el punt que alguns dels progenitors que ens han consultat han decidit, en previsió, contractar una assegurança de responsabilitat civil.