drets

L'any de viduïtat

Quan un cònjuge, o parella de fet, mor a Catalunya,  el supervivent té uns drets que són exclusivament pel cas  que siguin matrimoni o parella de fet al moment del decés, no en  els casos de divorciats o separats de dret o de fet. En síntesi, els drets que té el  supervivent són: 1.- El dret al parament de l’habitatge ; 2.-L’any de viduïtat; 3.-L’usdefruit universal en cas de successió intestada; 4.-La quarta vidual

Drets de les parelles de fet. Incertesa

Una sentència recent del Tribunal Constitucional qüestiona els requisits que s'han de complir per tenir la consideració legal de parella de fet.
Subscriure a drets Subscriure a Blog