Covid i negativa a permetre la vacunació

 

Què pot passar si un tutor legal  es nega a que es vacuni la persona que té al seu càrrec? Gairebé totes les enquestes diuen que als voltants d’un 25% de la població de l’Estat Espanyol  no veu clar vacunar-se o, directament, no es vol vacunar. A dia d’avui, ja s’han produït casos en què familiars de persones dependents s’han oposat a que siguin vacunats.

Què  pot passar en aquests casos?  És legal, això? El poder que la llei atorga a un tutor legal,  li permet adoptar decisions d’aquesta mena? Cal buscar la resposta en l’article 9 de la Ley de Autonomía del Paciente,  que diu, clarament, que el tutor, o bé els familiars d’una persona dependent, han de prendre les decisions que creguin oportunes, sempre tenint en compte “el benefici més gran per a la vida o la salut del pacient”.

De manera coherent, la norma vigent afegeix  que els actes que siguin contraris a aquests interessos del pacient han de ser posats en coneixement del jutge, per tal que adopti la resolució que correspongui. És a dir, que si un tutor es nega a que es vacuni la persona que està sota la seva tutela, la qüestió pot acabar davant del jutge per a que decideixi si això és bo pel pacient o no i, en cas que no ho sigui, deixi sense efecte la decisió del tutor.

Una simple mirada a la tendència judicial en aquesta mena de casos permet comprovar com el corrent general és el d’afavorir les vacunacions, sobretot si la persona dependent és un menor o pertany a un grup de risc. Hi ha moltes sentències que apunten en aquesta direcció.

Finalment, cal assenyalar que, en últim extrem, la negativa a la vacunació de la persona dependent podria arribar a comportar la pèrdua de la tutela, ja que és obligació del tutor prendre decisions beneficioses per la vida i la salut del protegit, com ja hem assenyalat. I, si s’hi oposa, el jutge podria considerar que la persona en qüestió no exerceix la tutela de manera adequada. El més normal, però, seria que, simplement, el jutge revertís la negativa a administrar la vacuna, sense modificar la resta de la tutela.