potestat parental

La imatge dels menors

Com cal tractar les imatges dels menors d’edat a les xarxes socials i a internet en general? Pensem que els estudis efectuats assenyalen que tres de cada quatre menors de dos anys tenen la seva foto penjada en alguna xarxa social, simplement per posar un exemple.

Doncs bé, les imatges són dades personals i, com a tals, estan incloses en la Llei Oficial de Protecció de Dades.  Per tant, la publicació de fotografies o vídeos de menors exigeix, en primer lloc, el consentiment del nen o nena quan tingui la capacitat per donar-lo (el Tribunal Suprem considera que és a partir dels 14 anys) i, si no té aquesta capacitat, aleshores és imprescindible l’autorització dels pares o tutors legals. Sense aquesta autorització, es vulneraria el dret a la intimitat del menor, protegit per l’art.18 de la Constitució, així com les lleis de Protecció de l’Honor i de Protecció del Menor.

Potestat parental i guarda dels menors

Hi ha una certa i constant confusió entre els conceptes jurídics de “potestat parental” i de “guarda” dels menors, confusió que s’exten al contingut de cadascuna d’aquestes figures jurídiques. De vegades, els advocats de família, especialistes en divorcis i separacions, donem per fet que tothom sap de què parlem i que tothom enten el què expliquem, però no sempre és així. La confusió entre potestat parental i guarda és una de les més habituals.

L'escola, qüestió de potestat parental

El progenitor que té la guarda dels fills, pot decidir a quina escola van? I, si és així, què passa quan hi ha guarda compartida? Han de posar-se d’acord tots dos progenitors? Aquesta és una consulta que, sovint, rebem els advocats de família, especialistes en divorcis i separacions, normalment durant el període entre Setmana Santa i l’inici del nou curs escolar. Doncs sí, els progenitors s’han de posar d’acord sobre l’escola a la que van o han d’anar els seus fills. I han de posar-se d’acord sempre, tant si hi ha guarda compartida com si no

La responsabilitat penal dels menors d'edat

Què passa si un menor d’edat comet una acció delictiva? Quina responsabilitat tindrà el menor? Quina responsabilitat tindran els progenitors? La llei vigent diu que les persones menors de 14 anys no són imputables ni tenen cap responsabilitat penal.El Codi Penal estableix la majoria d’edat penal als 18 anys. L’article 19 ho diu clarament: ”els menors de divuit anys no seran responsables criminalment”, tot i que afegeix que “quan un menor de l’esmentada edat cometi un fet delictiu podrà ser responsable d’acord al que disposa la llei que regula la responsabilitat penal del menor”. Aquesta llei introdueix un règim específic per majors de 14 anys i menors de 18 anys, segons el qual se’ls podrà exigir responsabilitat per la comissió de fets delictius tipificats pel Codi Penal. I, en aquest punt, en comptes de “penes”, s’imposen als menors “mesures” orientades a la reeducació

La imatge dels menors a les xarxes socials

Mostrar la imatge d'un menor per internet requereix l'assentiment dels dos progenitors. Estem davant d'una qüestió de potestat parental i no, només, de simple guarda.
Subscriure a potestat parental Subscriure a Blog