Parella de fet

Prestació compensatòria i parella de fet

 Cal deixar clar que la prestació compensatòria no existeix quan es tracta de la dissolució d’una parella de fet. El Codi Civil de Catalunya només contempla la possibilitat d’establir una prestació compensatòria en els casos de divorci o separació matrimonial, mai quan s’extingeix una parella de fet.

Matrimoni i parella de fet: nacionalitat i residència per al membre que no és ciutadà de la Unió Europea

“Sóc peruana i el meu nòvio és espanyol. Si ens fem parella de fet, puc tenir la nacionalitat española?” En un món globalitzat com l’actual, aquesta és una mena de consulta que cada vegada rebem més els advocats de Famíla, especialistes en divorcis i separacions. Doncs que quedi clar: els estrangers de tercers països que no pertanyen a la Unió Europea no obtenen la nacionalitat española pel fet de contraure matrimoni ni pel de constituir una parella de fet i inscriure’s en un registre públic. Ara bé, sí que, en cas de matrimoni (i no en cas de formar parella de fet) hi ha certes conseqüències: per a la concessió de la nacionalitat española per residència legal, prèvia i continuada, els 10 anys necessaris es redueixen a 1 any en general (reducció de 5 a 1 any en el cas dels refugiats i de 2 a 1 any en cas de nacionals dels països llatinoamericans, Andorra, Filipines, Guinea Ecuatorial, Portugal o pels sefardites)

Parella de fet i pensió de viuduïtat

El Codi Civil de Catalunya ho deixa ben clar: dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels casos següents, 1) Si la convivència dura més de dos anys sense interrupció, 2) Si, durant la convivència, tenen un fill comú, o 3) Si formalitzen la relació en escriptura pública N’hi ha prou, doncs, amb trobar-se en un d’aquests tres casos per tenir dret a la pensió de viduïtat? Doncs no, no n’hi ha prou en els supòsits 1) i 2), i sí que és suficient en el supòsit 3)

Casar-se o ser parella de fet?

Com advocat de Familia a Barcelona, cada vegada són més freqüents les consultes que rebem sobre què és millor, si casar-se o si constituïr-se en parella de fet. És exactament igual? o quines són les diferències?, acostumen a preguntar-nos.No és el mateix casar-se que formar una parella de fet, tot i que, realment, les diferències més acusades venen quan explota la crisi i es produeix, bé un divorci, bé una dissolució de la parella estable.

Drets de les parelles de fet. Incertesa

Una sentència recent del Tribunal Constitucional qüestiona els requisits que s'han de complir per tenir la consideració legal de parella de fet.
Subscriure a Parella de fet Subscriure a Blog