Dret del progenitor no custodi a tenir informació dels seus fills

 

Els advocats especialistes en Dret de Matrimonial i de Família acostumem a rebre queixes de pares i mares que diuen que s’han assabentat que el seu fill o filla ha tingut un accident  o ha hagut de ser ingressat en un hospital quan els li ho ha explicat el mateix menor…..sense que l’altre progenitor no hagi dit res.

Això passa, i passa sovint. En realitat, es tracta d’un veritable incompliment de l’exercici de la potestat parental:  no proporcionar a l’altre  progenitor  informació rellevant sobre els menors. Habitualment, succeeix en els casos de guarda monoparental, quan el progenitor custodi no informa el no custodi.

L’article  236-12 del Codi Civil de Catalunya,  imposa al que està exercint la potestat parental el deure d’informar l’altre de forma immediata dels fets rellevants que es produeixin mentre tingui el fill al seu càrrec, i en l’administració del seu patrimoni, i de manera ordinària cada tres mesos. Aquest deure és recíproc, és a dir, també obliga el progenitor no custodi quan els menors es trobin en la seva companyia.

Per tant, hi ha l’obligació d’informar. I hi ha, també, maneres  de pal·liar aquesta desinformació, especialment pel que fa als aspectes educatius i sanitaris del menor.

En l’àmbit de l’educació, la normativa vigent empara que el progenitor separat o divorciat que manté la potestat parental, encara que no tingui la guarda, podrà rebre informació escolar. Haurà de demanar-la al centre escolar i mostrar la sentència que estableixi les relaciones paternofilials. En aquests casos, els centres escolars hauran d’informar tots dos progenitors, amb independència de qui ostenti la guarda.

En l’àmbit sanitari,  la normativa  estableix que qui sigui titular de la potestat parental (una vegada més: no confondre amb la guarda)  pot tenir accés a les dades relatives a la salut dels seus fills.

Per tant, els progenitors que tinguin la potestat parental, encara que no ostentin la guarda dels menors, estan facultats per obtenir informació sobre els seus fills de les institucions educatives i sanitàries que correspongui.