guarda compartida

Qui vol la guarda compartida per no pagar aliments, s'equivoca

La guarda compartida no vol dir que no hi ha pensió d’aliments. Així de clar. Una de les “llegendes urbanes” que més sovint ens trobem els advocats especialistes en divorcis i separacions és que, quan  s’estableix un règim de guarda compartida, no cal que cap dels progenitors pagui res en concepte de pensió d'aliments per als fills. Error. Quan hi ha una guarda compartida, cada progenitor continúa tenint l'obligació de participar en l'abonament de les despeses del fill o fills de manera proporcional a la seva capacitat econòmica.

Violència i guarda compartida

Pot establir-se la guarda compartida quan hi ha violència de gènere? L’article 233–11.3 del Codi Civil de Catalunya és molt clar quan disposa que no pot atribuïr-se la guarda al progenitor contra el qual s’hagi dictat una sentència ferma per actes de violència familiar o masclista, si els fills han estat o poden ser-ne víctimes directes o indirectes. Tampoc no es pot atribuïr la guarda al progenitor mentre hi hagi indicis fonamentats que ha comès actes de violència familiar o masclista de la qual els fills hagin estat o puguin ser víctimes directes o indirectes. Una lectura acurada del precepte permet interpretar que és factible l’establiment de la guarda compartida encara que hi hagi una sentència condemnatòria de violència de gènere. Allò que serà determinant será que el menor no hagi estat víctima directa ni indirecta de la violència,

Guarda compartida no equival a no pagar aliments

Lentament, la guarda compartida va creixent a tot l’estat. A Catalunya, pràcticament un de cada tres divorcis o separacions amb fills menors (un 32%) acaben amb l’atribució de la guarda compartida a tots dos progenitors. Però la guarda compartida no implica la desaparició de l’obligació de pagar aliments, contràriament al que de vegades es creu. Ho deixa ben clar l’article 233-10.3 del Codi Civil de Catalunya i també la jurisprudència abundant el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Guarda compartida i conflicte entre progenitors

És possible la guarda compartida quan hi ha una situació de conflicte entre pare i mare? Com advocat de Família, especialista en divorcis, la resposta ha de ser positiva: les desavinences entre els progenitors no poden ser un obstacle per a l’establiment de la guarda compartida.
Subscriure a guarda compartida Subscriure a Blog